Thiết kế - thi công vách CNC, Áo dài Thuận Ngọc

Thiết kế - thi công vách CNC, Áo dài Thuận Ngọc

Thiết kế - thi công vách CNC, Áo dài Thuận Ngọc
Thiết kế - thi công vách CNC, Áo dài Thuận Ngọc

Hình ảnh thực tế tại công trường thi công